Projekty Europejskie

O projekcie

Od 15.09.2016r. WOOD-FORMAT Sławomir Bida realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych w dziedzinie zastosowania nowych surowców w produkcji stolarki”


Opis projektu

Dzięki realizacji projektu firma WOOD-FORMAT Sławomir Bida będzie mogła uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku meblarskim (w regionie, kraju i poza jego granicami) poprzez uruchomienie produkcji tworzywa sztucznego, produkcji płyt z tworzywa sztucznego i produkcji stolarki budowlano- montażowej wykorzystującej tworzywo jako surowiec. Nastąpi wprowadzenie do oferty nowego asortymentu (innowacyjność produktowa na skalę międzynarodową). Spowoduje to również powstanie nowych stanowisk pracy.


Cel projektu

 Celem bezpośrednim projektu jest budowa przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym wnioskodawcy w oparciu o innowacyjne rozwiązania (ma skalę międzynarodową) powstałe w wyniku wykonanych prac B+R.

Cel zostanie osiągnięty przez realizację działań inwestycyjnych niezbędnych do uruchomienia produkcji tworzyw sztucznych powstałych w drodze recyklingu, uruchomienia produkcji płyt z tworzyw sztucznych i uruchomienia pierwszej w Polsce i Europie linii produkującej stolarkę budowlano-montażową wykorzystującą jako surowiec płyty z tworzyw polimerowych otrzymywanych w drodze recyklingu. Celem pośrednim jest podniesienia poziomu innowacyjności nowo powstałego przedsiębiorstwa oraz wzrost zatrudnienia o wysoko wykwalifikowaną kadrę.

Wskaźniki potwierdzające realizację ww. celów to:

 1. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R;
 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie;
 3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje;
 4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji;
 5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku;
 6. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy;
 7. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje);

Wskaźnikami rezultatu w projekcie są:

 1. Liczba wdrożonych wyników prac B+R;
 2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach;
 3. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych;
 4. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych;
 5. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów;
 6. Liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych.

 

Cele projektu wpisują się w cele 3 Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2014-2020 „Konkurencyjność przedsiębiorstw” oraz w cele Działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”.

Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego, gdzie znajduje się siedziba Beneficjenta.


Wartość Projektu wynosi 779 241 zł
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 425 970,46 zł

TOP